גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בדעת רוב: העליון אישר את החדירה לטלפוני יועצי רה"מ בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר

שופטי העליון נעם סולברג וג'ורג' קרא הכשירו בדיעבד את צווי החדירה לטלפונים הניידים של יועצי נתניהו - יונתן אוריך ועופר גולן - החשודים בהטרדת עד המדינה בתיק 4000, שלמה פילבר ● אוריך וגולן הודיעו כי יבקשו דיון נוסף בהרכב מורחב

עופר גולן / צילום: תמונה פרטית
עופר גולן / צילום: תמונה פרטית

בית המשפט העליון החליט, בדעת רוב של השופטים נעם סולברג וג'ורג' קרא, להכשיר בדיעבד את צווי החדירה לטלפונים הניידים של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

הדיון בתיק זה נסב על החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שאישר למשטרה לחדור לטלפונים הסלולריים של יועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך ועופר גולן, בעקבות חקירה שנפתחה נגדם בגין חשד למעורבות שלהם בהטרדתו של שלמה פילבר - אחד מעדי המדינה בפרשת תיק 4000.

אוריך וגולן, לצד שני קמפיינרים נוספים, זומנו לחקירה במשטרה, ובמהלכה התבקשו להעביר לידי החוקרים את מכשירי הטלפון שברשותם, מבלי שהוסבר להם כי באפשרותם לסרב לבקשה, וכי סירובם לא ישמש לחובתם.

החוקרים חקרו את החשודים, חדרו לתכנים שבטלפונים הסלולריים, ורק לאחר מכן פנו לבית המשפט בבקשה שיינתן צו חדירה למכשירי הטלפון. בקשתם התקבלה, צווי חדירה למכשירי הטלפון ניתנו, וזאת בהסתמך על "חומר סודי" שהובא לעיונו של בית המשפט.

בית משפט השלום קבע, בין היתר, כי התשתית "הנקייה", שאינה נסמכת על החיפושים הבלתי חוקיים, מספקת לצורך קבלת הבקשה ומתן הצווים. ערר שהגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי נדחה. בקשת רשות לערעור שהוגשה לבית המשפט העליון התקבלה חלקית. הוכרע כי פעולות בלתי חוקיות שננקטו עובר להגשת בקשה למתן צו חדירה, יובאו בחשבון בעת הדיון בה ועשויות להביא לדחייתה.

עוד נקבע כי הדיון יוחזר לבית משפט השלום, כדי שתיבחן שם מידת הזיקה שבין החיפושים הבלתי חוקיים שבוצעו לבין החומרים שהוגשו לבית המשפט לצורך ביסוס הבקשה לצו חדירה. בנוסף, נקבע כי ככל שתימצא זיקה שכזו - יבוטלו הצווים.

לאחר מספר גלגולים נקבע על-ידי בית המשפט המחוזי כי לא קיימת זיקה בין החיפושים הבלתי חוקיים שבוצעו לבין החומרים שהוגשו במסגרת הבקשה לצו חדירה, ולפיכך צווי החדירה שהוצאו ביחס למבקשים כולם, עומדים על כנם.

המבקשים הגישו כאמור בקשת רשות לערעור לבית ה משפט העליון, וברוב דעות של השופטים סולברג וקרא, נגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה מלצר, ערריהם נדחו.

גולן ואוריך הודיעו כי בכוונתם לבקש דיון נוסף בעניינם בהרכב מורחב. האפשרות לבקש דיון נוסף הוצעה כבר על-ידי השופט מלצר בפסק הדין, והיא צפויה להתקבל.

הכשלים בתהליך

השופט סולברג בחן תחילה אם במסגרת בקשה לצו חדירה, יש להביא בחשבון פעולות בלתי חוקיות שנקטה הרשות החוקרת עבור הגשת הבקשה. הוא השיב על שאלה זו בחיוב. נקבע כי הכרעה שיפוטית בהסתמך על תשתית עובדתית שהושגה שלא כדין פוגעת בהוגנות ההליך "כאן ועכשיו", ולפיכך נכון יהיה לדון בה כבר בעת בירור הבקשה לצו חדירה.

בית המשפט נדרש אפוא לעמוד על הכשלים שנפלו ועל השלכותיהם, באמצעות מבחני הלכת יששכרוב לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין. לצד זאת, הובהר כי אין להתעלם מכך שלעתים בשלב מקדמי שכזה התמונה העובדתית עדיין עמומה ואינה מאפשרת ליישם כנדרש את מבחני הלכת יששכרוב. במקרים מעין אלה רשאי בית המשפט לדחות את הדיון בפגמים שנפלו להליך העיקרי, שיתנהל ככל שיוגש כתב אישום.

לפי הלכת יששכרוב שקבעה את כללי הפסילה הראייתיים הפסיקתיים, יש להידרש תחילה אל קיומו של קשר סיבתי בין החיפושים הבלתי חוקיים ותוצריהם לבין הבקשה לצו חדירה והחומרים המבססים אותה. 

עיון בהכרעותיהן של הערכאות קמא מעלה כי קשר סיבתי שכזה לא הוכח באופן מספק. בנסיבות הללו, ובהתאם להלכת פרחי, נפסק כי אין מקום, בשלב זה של ההליך הפלילי, להמשיך ולבחון את אמות-המידה הנוספות שנקבעו בהלכת יששכרוב לאיזון בין עוצמת הפגיעה לבין הערכים המוגנים שאותם נועד להגשים ההליך הפלילי נגד החשוד.

השופט קרא הצטרף לתוצאה האופרטיבית בפסק דינו של השופט סולברג, לפיה יש להותיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי למתן צווי חיפוש למכשירי הטלפונים הניידים של המבקשים.

יחד עם זאת, לגופם של דברים, גרס השופט קרא כי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט-1969 אינה מקנה לחשוד זכות ערר על החלטה כאמור. בהיבט הדין המהותי קבע השופט קרא כי ככלל, מקומן של טענות ביחס לאי-חוקיות בגביית ראיות להתברר בהליך העיקרי, וכי במקרים חריגים ונדירים בלבד יהיה בהן כדי לשמש שיקול בלעדי המצדיק דחיית בקשה למתן צו חיפוש.

בנוסף, השופט קרא הסתייג מהחלת הלכת הפסילה הפסיקתית ודוקטרינת ההגנה מן הצדק בשלב מקדמי זה של ההליך המשפטי, משסבר כי יש בכך לפגוע פגיעה קשה, ואף אנושה, ביכולת ניהול החקירה ובאינטרס הציבורי בחקר האמת.

מלצר: המשטרה לא עמדה בנטל המוטל עליה

המשנה לנשיאה, השופט חנן מלצר, סבר בדעת מיעוט כי יש לקבל את העררים ולהורות על דחיית בקשת החדירה למכשירים הניידים של העוררים.

לגישתו של מלצר, המשטרה לא עמדה בנטל המוטל עליה להציג תשתית ראייתית מספקת למתן צווי החדירה שנתבקשו, זאת לנוכח העובדה שלא כל הגורמים שהיו מעורבים בחיפוש הבלתי חוקי במכשירים הניידים של העוררים התייצבו לדיון, ושבגלגולו השני של ההליך, המשטרה בחרה להגיש בקשה מתוקנת לחיפוש במכשירים הניידים, מבלי לכלול במסגרתה את החומרים שהושגו בגין החיפוש הבלתי חוקי.

בהסתכלות רחבה יותר, המשנה לנשיאה סבר כי הוראות החוק הרלוונטיות ועקרונות קונסטיטוציוניים שונים מחייבים מתן צו שיפוטי לפני שתותר הפגיעה בזכויות היסוד המוגנות על דרך של חדירה למכשיר הנייד, וספק אם יש אפילו בהסכמה חופשית ומדעת כדי לייתר את הצורך במתן צו שיפוטי כזה.

בנסיבות העניין, בהן אין חולק כי אף הסכמתם החופשית והמיודעת של המבקשים, כנדרש בפסיקה, לא ניתנה, ברי כי זכויותיהם של העוררים נפגעו באופן ממשי. במצב דברים זה ובשונה מעמדתו של השופט סולברג, המשנה לנשיאה מלצר סבר כי ככלל, יש לסרב לבקשה למתן צו חיפוש המוגשת בדיעבד, לאחר שכבר בוצעה הפגיעה בזכויות החשודים, וזאת מכוח עיקרון ההגנה מן הצדק.

לעמדת מלצר, "במקרים מסוג זה, על בית המשפט לבחון את קיומן של ראיות חיצוניות ונבדלות לביסוסה של הבקשה למתן צו חדירה, אך גם בנסיבות אלה תאוזן הפגיעה בזכויות היסוד אל מול האינטרס הציבורי במיצוי ההליך הפלילי, בהתאם למבחני דוקטרינת ההגנה מן הצדק. יישומו של מבחן זה בנסיבות העניין פה מורה להשקפתו כי יש לדחות את הבקשות למתן צו חדירה ביחס לעוררים, לרבות העורר 2, מר עופר גולן, אשר הפגיעה בזכויותיו הדיוניות הייתה חמורה אף יותר מזו שנגרמה ליתר העוררים".

אשר למחלוקת שנפלה בין השופט סולברג לבין השופט קרא בעניין השלב הדיוני שבו יערוך בית המשפט ביקורת שיפוטית על פגמים שנפלו בהליכי חיפוש וחדירה, סבר השופט מלצר כדעת השופט סולברג, כי יש לערוך את הבחינה "בזמן אמת", בעת הדיון בבקשה המוגשת בדיעבד למתן צו חיפוש או חדירה. זאת, על יסוד ההלכה הפסוקה ומקורות מהמשפט העברי ומהמשפט המשווה, ולנוכח שורה של טעמים, ביניהם החשש מפני מתן הכשר לפעולות חקירה בלתי חוקיות וההגנה הנדרשת לזכויות החשוד הנחקר ולפרטיות שלו בסוד שיחו במכשיר הסלולרי.

לבסוף ציין המשנה לנשיאה כי זכויות היסוד החוקתיות של הפרט צריכות להישמר לא רק במסגרת המשפט הציבורי, אלא גם בגדר ההליך הפלילי.

עוד כתבות

ניתוח בהרדמה מלאה / צילום: Shutterstock

"כשתתעורר לא תזכור כלום": מיתוס ההרדמה המלאה פשוט לא נכון

מרבית הניתוחים הרפואיים מתחילים בהרדמה עמוקה במטרה שלא נחוש כאב או נזכור משהו משולחן הניתוחים • אבל האם התודעה מפסיקה באמת לעבוד בזמן הרדמה, ומה הסיכוי שיישאר אצלנו זיכרון לא מודע מהניתוח? מחקרים שמטרתם למנוע תקלות בהרדמה מצאו חורים במיתוס ● האזינו לפודקאסט

אמזון פותחת חנות ראשונה ללא קופות בלונדון / צילום: אמזון

אמזון פותחת חנות ראשונה ללא קופות בלונדון

הקונספט של החנות הראשונה שנפתחה היום תחת השם אמזון פרש זהה לפורמט של החנויות ללא קופה שהיא מפעילה בארה"ב תחת השם אמזון גו ● תהליך התשלום נעשה באופן בו הלקוחות יכולים לסרוק את הסלולר בכניסה, ולקחת את המוצרים שהם בוחרים מהמדף. בהמשך, החשבונית מגיעה במייל 

 

חיסון של אסטרהזנקה / צילום: Associated Press, Virginia Mayo

לראשונה: האיחוד האירופי מונע יצוא חיסוני קורונה למדינות אחרות

איטליה סירבה לאסטרהזנקה לשלוח לאוסטרליה משלוח של 250 אלף מנות חיסון ● הסיבה: החברה טרם השלימה את התחייבויות האספקה לאיחוד האירופי

מגדל התמרים, ר"ג / צילום: viewpoint

"השוק משתכלל. אם אתה בעל דירה, הזמן פועל לרעתך"

התמורות בפרויקטים של התחדשות עירונית הולכות ומצטמצמות, ולפעמים גם אחרי שיזם כבר חתם עם דיירים על הסכם ● במקרה כזה, שני הצדדים יצטרכו להסתפק בפחות ממה שחלמו עליו, ולא תמיד זה עובר בקלות ● פרויקט מיוחד 

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בירידות: ת"א 35 איבד 0.75%, לייבפרסון איבדה 7%

מדד הביומד בלט בירידות של יותר מ-5% ● אפי נכסים עלתה ב-4% נגד המגמה, לאומי קפצה ב-2.3%, מנגד נייס איבדה 2.5% ● נייר חדרה עלתה ב-7.4% על רקע הדוחות והמלצה חיובית של פועלים

נשיא גאנה, ננה אקופו־אדו. הראשון להתחסן / צילום: Reuters, Latin America News Agency

אפריקה מתחילה לחסן: כך נראה המבצע בגאנה ובחוף השנהב

גאנה וחוף השנהב הפכו השבוע למדינות הראשונות באפריקה שמדרום לסהרה שמציעות חיסונים נגד קורונה, כחלק ממיזם COVAX לתרומת חיסונים למדינות מתפתחות ● בגאנה הקימו 325 מרכזי חיסון, רובם באוויר הפתוח

הפגנה שוק הכרמל ת"א לפתיחת המסחר / צילום: שלומי יוסף

חפשו אותי ביוני: מה יקרה כשדמי האבטלה ייעצרו?

שנה בדיוק לאחר שנסגר, ביום ראשון יחזור המשק לפעילות כמעט מלאה ● למרות החזרה לשגרה, מאות אלפי ישראלים עדיין נמצאים בחל"ת ולא ממהרים לחזור לעבודה ● מודל הפיצוי ממשיך לעבוד, אבל מה יקרה ביום שהממשלה תחליט להפסיק עם החגיגה? ● הצוללת עושה סדרהאזינו

נפתלי בנט / צילום: אורון בן חקון

הדרך של נפתלי בנט לראשות הממשלה עוברת דרך הקמת "גוש ימין חדש"

ליו"ר ימינה יש תוכנית ליום שבו לא יהיה האצבע ה-61 להקמת ממשלת נתניהו, שכוללת ראשות ממשלה ברוטציה עם סער ושותפים כמו יש עתיד ועבודה ● איך נתניהו הצליח לבלום את הקול הערבי ● וגם: סמוטריץ' מחזר אחר קולות מזרחיים והפריפריה, אבל זנח את המועמד שבא משם

יואל גולדמן / איור: גיל ג'יבלי

רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד אול-יר האמריקאית

לפי הדיווח מחלקת ניירות ערך ברשות פנתה לאול-יר בדרישה להמצאת ידיעות ומסמכים במסגרת חקירה בחשד לביצוע עבירות לפי חוק ניירות ערך ● החברה קרסה עם חוב של 2.3 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח

ד”ר אריה קרמפף / צילום: מורן ויזל

הבנקים המרכזיים נאלצים לטפל במה שהממשלות מזניחות

זה רק אחד מהשינויים שמזהה ד"ר אריה קרמפף, המתמחה בכלכלה פוליטית ויחסים בינלאומיים, שמשוכנע שהתפיסה שהנחתה את קברניטי הכלכלה ספגה פגיעה אנושה ● בהיעדר שיטה מהפכנית שתחליף אותה, הוא מצביע על שורה של התפתחויות שביחד משרטטות שינוי איטי, אבל עמוק

מימין: ראובן דרונג, עינת גז, עופר הרמן, מייסדי פאפאיה גלובל / צילום: Ira Prokhorov

עוד יוניקורן נולד: פאפאיה גלובל של עינת גז גייס 100 מיליון דולר

הסטארט-אפ שמפתח תוכנה לניהול כוח אדם ושכר לעובדים במדינות אחרות, גייס לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר ● המנכ"לית עינת גז: "אנחנו יקרים מדי לרכישה. בתסריט האופטימי נצא להנפקה תוך שנתיים"

50 הנשים המשפיעות בישראל 2021

50 הנשים המשפיעות של ישראל

מאסתר חיות ועד הרבנית ימימה מזרחי, מרב גונדר קטי פרי ועד שירה איסקוב, מיו"ר ישראכרט תמר יסעור ועד מנהלות בתי החולים שעמדו בחזית המאבק בקורונה ● רשימת 50 המשפיעות של גלובס לשנת 2021 כוללת נשים מובילות, פורצות דרך, שממלאות תפקידי מפתח בכל ענפי המשק הישראלי

מסעדת אייבי רחוב אברהם לינקולן פינת סעדיה הגאון / צילום: איל יצהר

קרן ריאליטי מוכרת לבנייני העיר הלבנה והפניקס שטח ב-183 מ' ש'

החברות קונות מקרן ריאליטי מתחם שבו פעלה בעבר מרכזיית בזק בפינת הרחובות סעדיה גאון ולינקולן ● ריאליטי רכשה את השטח לפני שש שנים תמורת 122 מיליון שקל

קרוב רחוק מאמריקה צץ פתאום, מה הוא יודע על הכסף הסודי?

זוג צעיר על הרצף האוטיסטי עוזר לגרי לפצח את הקוד האחרון ● מתגלה קרוב משפחה בניו ג'רזי, שמקבל גם הוא מסרים משונים ● ליהיא מחלצת את גרי מהמגורים בקפה ומזמינה אותו לישון על הספה ● התעלומה - חידה בלשית בהמשכים | עונה 2 

מושל נבאדה סטיב סיסולק / צילום: Associated Press, K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal

מושל נבאדה מציג תוכניות לעיר הבנויה על בלוקצ'יין

המושל סטיב סיסולק מציע לאפשר לחברות פרטיות פיתוח של 'אזורי חדשנות' עם ערים משלהם וממשלה מקומית, על מנת לחזק את כלכלת נבאדה הנאבקת

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

נכנסו לבורסה: דלתא ישראל ודיפלומט השלימו ההנפקות לציבור

דיפלומט השלימה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) של מניות וגייסה כ-300 מיליון שקל ● דלתא ישראל גייסה כ-263 מיליון שקל (ברוטו) לפי שווי חברה של כ.1.3 מיליארד שקל אחרי הכסף

מטוס אגיפ'ט אייר / צילום: יח"צ

אג'יפט אייר הגישה בקשה לטוס לישראל

בכוונת חברת התעופה הלאומית של מצרים להפעיל 21 טיסות בשבוע בקו ת"א-קהיר

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

יום מסחר סוער בוול סטריט ננעל בעליות לאחר דוח תעסוקה טוב מהתחזיות; רובין הוד מתקדמת להנפקה

רובין הוד בחרה בנאסד"ק להנפקה ראשונית לציבור ● 379 אלף משרות נוספו לשוק התעסוקה בארה"ב ושיעור האבטלה ירד ל 6.2% ● בורסות אירופה ננעלו בירידות ● אמש בורסות וול סטריט ננעלו באדום, לאחר הירידות החדות בעקבות נאומו של פאוול

י”ד הבנים 12, פתח תקווה / צילום: יח"צ

"החלטנו לא להיכנס למי מקבל יותר. לא שווה לריב, אלא שווה להתקדם הלאה"

הבניין ברחוב י"ד הבנים 12 בפתח תקווה עבר תמ"א 38/1 והדיירים קיבלו ממ"ד, מרפסת שמש מעלית, חניות וחיזוק של הבניין מפני רעידות אדמה

קבוצת עזריאלי רכשה את אברהם הוסטל בתל אביב. כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / איור: גיל ג'יבלי

עסקאות ענק במרכז ובדרום ת"א, וחידת התמ"א. כותרות הנדל"ן של השבוע

קרן ריאליטי וקרדן חברו יחד לעסקת ענק של שטח ליד בלומפילד, כשבמקביל עזריאלי סיימה עסקת ענק משלה בסמוך למתחם לבונטין בת"א ● איזה חדשות טובות הגיעו מניו יורק לחברת נכסים ובניין, והפודקאסט "כסף בקיר" עם פרק שאסור לפספס על השקעה כושלת במיוחד בלונדון